Polasaithe Fianán agus Príobháideachais

Polasaí Fianáin

Baineann an suíomh seo úsáid as fianáin – comhaid bheaga téacs a chuirtear ar do ríomhaire/ do ghléas le go n-oibreoidh an suíomh go maith duit. Baintear úsáid as fianáin de ghnách le roghanna an úsáideora agus eolas a bhaineanna le ciseán siopadóireachta a choinneáil, agus le sonraí rianaithe gan ainm a chur ar fáil do bhogearra tríú páirtí ar nós Google Analytics. Go minic is fearr an t-eispéireas a bhíonn ann agus fianáin in úsáid agat. Ach seans gur fearr leat fianáin a chur ar ceal ar an tsuíomh seo agus ar shuíomhanna eile. Is é an dóigh is éifeachtaí lena dhéanamh ná istigh sa bhrabhsálaí. Moltar duit amharc sa chuid Cuidiú de do bhrabhsálaí nó amharc ar shuíomh ‘About Cookies’ a chuireann treoir ar fáil i gcás brabhsálaithe reatha.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a mbaineann Google úsáid as fianáin:
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Úsáid fianán Google Analytics ar shuíomhanna gréasáin:
http://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Polasaí Príobháideachais

Is féidir le húsáideoir na suíomhanna gréasáin againn a rochtain agus roinnt de na seirbhísí a úsáid gan aon eolas a thabhairt. Ar an lámh eile, áfach, chun úsáid a bhaint as seirbhísí ar líne nó seirbhísí iarrtha An Ceathrú Póilí ní mór do gach úsáideoir buneolas teagmhála agus déimeagrafach a sholáthar. Ní chuireann muid an t-eolas sin ar fáil d’aon dream eile.

Ní leanann muid cosán brabhsála aon úsáideora taobh amuigh dár suíomhanna gréasáin féin.

 

Aighneachtaí Foirme / Seirbhísí Iarrtha

Más mian le húsáideoirí teagmháil a dhéanamh leis An Ceathrú Póilí maidir le táirgí agus seirbhísí, ní mór dóibh sonraí pearsanta a iontráil. Is iad na seirbhísí dá bhfuil sonraí pearsanta ag teastáil:

 • Clárú linn
 • Teagmháil
 • Foirmeacha iarratais do scéimeanna ar líne

De ghnáth is seoladh ríomhphoist agus ainm an t-eolas atá ag teastáil má dhéanann úsáideoir teagmháil leis An Ceathrú Póilí maidir le seirbhísí. Nuair a dhéanann úsáideoir teagmháil linn maidir le seirbhísí is féidir leis/léi ‘seirbhísí iarrtha’ a roghnú chomh maith chun faisnéis / tairiscintí éagsúla de ríomhphost a iarraidh (féach Gnásanna Seirbhísí Iarrtha thíos).

Mura bhfuil fonn ar úsáideoir leanúint de bheith ag fáil ríomhphost ó Fhoras na Gaeilge tar éis dó / di clárú, ní gá ach é sin a chur in iúl agus ní leanfar den teagmháil.

Aithníonn An Ceathrú Póilí an fhreagracht atá orthu maidir le bainistiú aon sonraí pearsanta agus tá siad tiomanta do phríobháideachas a chosaint agus a chaomhnú trí na dualgais a bhaineann leis an Acht um Chosaint Sonraí agus an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) a chomhlíonadh.

 

 

Eolas Uathlogáilte

Úsáideann muid do sheoladh IP, do ghníomhairí úsáideora logála UA agus do sheoladhtagarthach chun chuidiú linn diagnóis a dhéanamh ar dheacrachtaí a bhaineann leis anfhreastalaí againn, chun an suíomh Gréasáin a riar agus chun úsáideoirí uathúla a aithint.  Baintear úsáid as do sheoladh IP chomh maith chun eolas ginearálta deimeagrafach a bhailiú.  Ní chuireann muid an t-eolas sin ar fáil d’aon dream eile.

Ríomhphost

Ó am go chéile úsáideann An Ceathrú Póilí seoltaí ríomhphoist a bailíodh ó fhoirmeacha ar líne chun eolas a chur amach de ríomhphost chuig síntiúsóirí maidir le seirbhísí An Ceathrú Póilí. Is féidir cur in iúl ar gach foirm gur mian leat tuilleadh eolais de ríomhphost ó An Ceathrú Póilí.

Naisc Sheachtracha

Tá naisc le suíomhanna eile ar fáil ar an suíomh seo. Níl An Ceathrú Póilí freagrach as cleachtais phríobháideachais ná as ábhar na suíomhanna seo.

Slándáil

Tá bearta slándála i bhfeidhm ag an suíomh seo mar chosaint ar chailliúint, mhí-úsáid agus athrú eolais atá faoinár gcúram.  Faraor, ní féidir aon ráthaíocht a thabhairt go mbeidh sonraí a sheoltar ar an Idirlíon 100% slán.  Dá bhrí sin, cé go ndéanaimid gach dícheall lena chinntiú go mbeidh do shonraí pearsanta slán, ní féidir leis An Ceathrú Póilí aon dearbhú ná ráthaíocht a thabhairt maidir le slándáil aon eolais a sheolann tú chugainn, táirgí ná seirbhísí ar líne. Ar do phriacal féin atá sé.  Ón uair a fhaigheann muid do chuid sonraí, déanann muid gach dícheall lena chinntiú go mbeidh siad slán ar na córais againn.

Cearta an Duine Aonair

De réir na reachtaíochta agus an RGCS tá na bunchearta seo ag daoine aonair maidir leis nasonraí pearsanta atá á gcoinneáil maidir leo:

 1. An ceart rochtain a bheith acu ar shonraí pearsanta agus eolas a bhaineann go sonrach leo.
 2. An ceart botúin a aithnítear sna sonraí nó san eolas sin a cheartú.
 3. An ceart a iarraidh na sonraí nó an t-eolas sin a scrios (an ceart go ndéanfar dearmaid orthu)
 4. An ceart diúltú do mhargaíocht dhíreach
 5. An ceart bac a chur ar phróiseáil a sonraí pearsanta
 6. An ceart sonraí pearsanta a aistriú

Cloífidh An Ceathrú Póilí le riachtanais na reachtaíochta agus an RGCS i ngach slí, i gcomhréir le hacmhainn agus dualgais na heagraíochta.

Iarratais rochtana

De réir na gceart thuas tá an ceart ag duine aonair rochtain a iarraidh ar shonraí pearsanta agus eolas a choinnítear orthu leis an eolas a sheiceáil agus dlíthiúlacht phróiseáil an eolais a chinntiú. Faoin RGCS tá an ceart acu:

 • Deimhniú a lorg go bhfuil sonraí pearsanta acu á bpróiseáil
 • Rochtain a fháil ar a sonraí pearsanta
 • Eolas eile a lorg de réir mar a leagtar amach san reachtaíocht agus in RGCS

Seo na céimeanna atá le glacadh maidir le hiarratais rochtana chuig an eagraíocht:

 • Seolfar aon iarratas maidir le rochtain ar eolas chugainn i scríbhinn agan seoladh eolas@anceathrupoili.com
 • Tabharfar freagra ar an iarratas chomh tapa agus is féidir agus faoi mhí ar a dhéanaí.
 • Le bheith ag cloí leis an dlí, is chuig an iarratasóir amháin nó duine údaraithe leis an eolas a fháil is féidir an t-eolas a nochtadh. Ar an gcúis seo, caithfear deimhniú aitheantais a dhéanamh maidir leis an iarratasóir nó maidir leis an ionadaí atá acu. Is féidir leis na daoine seo iarratas a dhéanamh maidir le rochtain a fháil ar shonraí pearsanta:
  • An duine aonair lena mbaineann na sonraí pearsanta
  • Ionadaí de chuid an duine aonair lena mbaineann na sonraí pearsanta
  • Duine ceaptha ag cúirt dlí
  • Gníomhaireachtaí um fheidhmiú an dlí

Caithfear céimeanna cuí a ghlacadh le haitheantas an iarratasóra a dheimhniú sula dtosófar ar aon obair maidir leis an iarratas. Iarrfaidh An Ceathrú Póilí síneadh ama dhá mhí ar an sprioc thuas má mheasann siad go bhfuil an t-iarratas casta nó ilghnéitheach. Tá forálacha eile an RGCS agus na reachtaíochta ábhartha má mheastar go bhfuil iarratas gan bhunús nó thar fóir.

Gearáin

 • Leagann an rialachán agus an t-acht rialacha síos maidir le conas is cóir d’eagraíochtaí eolas a bhailiú agus a úsáid agus tá An Ceathrú Póilí tiomanta cloí leis na rialacha sin, i gcomhréir le scála na n-acmhainní atá ag an eagraíocht agus na freagrachtaí atá orthu. Ach má mheasann duine aonair nár láimhseáil An Ceathrú Póilí a sonraí pearsanta de réir an achta, is féidir leo gearáin a dhéanamh linn ag eolas@anceathrupoili.com
 • Is féidir le duine aonair gearán a dhéanamh freisin mura bhfuil siad sásta leis an mbealach arpléadh lena n-iarratas rochtana. De ghnáth gheobhaidh siad freagra faoi 20 lá oibre tar éis de An Ceathrú Póilí an gearán a fháil.
 • I ndiaidh na céime seo, agus má tá siad fós míshásta, is féidir le duine aonair iarraidh ar ICO áireamh a dhéanamh maidir le conas mar atá An Ceathrú Póilí ag comhlíonadh an achta i dtaca lena sonraí pearsanta.